เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome5 – 6

9 – 20
มิ.ย. 2557
โจทย์
 ประเภทของสารอาหาร / วิธีการตรวจสอบสารอาหาร

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้าที่นักเรียนทานบ่อยที่สุด เป็นเมนูใด
- ในเมนูอาหารที่นักเรียนเลือกมีสารอาหารอะไรเป็นองค์ประกอบ
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
Mind Mapping
ประเภทของอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-                   - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- เมนูอาหารมื้อเช้า
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้าที่นักเรียนทานบ่อยที่สุด เป็นเมนูใด?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เมนูอาหารมื้อเช้า
- นักเรียนแต่ละคนเลือกเมนูอาหารที่ตนเองทานบ่อยที่สุดคนละ 1 เมนู พร้อบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในเมนูอาหารที่นักเรียนเลือกมีสารอาหารอะไรเป็นองค์ประกอบ?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละค้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน
ใช้: นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมวิเคราะห์ และสรุปเพื่อนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสารอาหาร
-                   - นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร(สารอาหาร 5 หมู่)
ศุกร์
-                   ใช้: นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร
-                   เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหารประเภทต่างๆ
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
-                   - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร(สารอาหาร 5 หมู่)
-                   - นำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหารและวิธีการตรวจสอบสารอาหาร
ชิ้นงาน
- Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้

ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
 การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- สามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละประเภทได้

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นในรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week 5
สิ่งที่สะท้อนว่าพี่พิมพ์ (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (PBL)


แก่นเรื่อง
 - ประโยชน์จากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
- การนำสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไปใช้ในร่างกาย
- การทดสอบสารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ทักษะที่เกิดขึ้น
การสืบค้นข้อมูล : พี่พิมพ์และเพื่อนๆ
ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และจากที่มนุษย์สร้างขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่พี่พิมพ์หามาได้จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ คุณครูก็จะช่วยเสนอแนะหรือตั้งคำถามเพื่อให้พี่พิมพ์ได้ข้อมูลเพื่อจะไปหาคำตอบต่อ
การนำเสนอข้อมูล :พี่พิมพ์เล่าความคืบหน้าของข้อมูลที่หามาได้ให้เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันรับฟังและช่วยกันตั้งคำถาม – ตอบ
การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล /การแก้ปัญหา : พี่พิมพ์และเพื่อนๆ ทุกคน


ได้ร่วมกันทดสอบแป้งจากใบไม้ ได้ใช้หลักการของนักวิทยาศาสตร์มาร่วมกันทดลอง – การสังเกต – การตังคำถาม - การตั้งสมมติฐาน – การวิเคราะห์ข้อมูล – การสรุปผลการทดลองระหว่างที่ทำการทดลองก็ได้คิดแก้ปัญหาต่างๆ การทดลองแต่ละครั้งไปด้วยและพี่พิมพ์เขียนวิธีแก้ปัญหาจากการปลูกข้าว แล้วข้าวตายด้วยว่า
หาต้อข้าวจากเพื่อนที่เกิดมานำมาลงปลูกใหม่ และใช้วิธีการที่เหมาะสมกว่าเดิม
การทำงานร่วมกัน : พี่พิมพ์และเพื่อนทำงานการทดลองในกลุ่มผู้หญิงร่วมกัน
การวางแผนการทำงาน :ครูแนะนำกระบวนการการทดสอบแป้งในใบไม้ให้นักเรียนทุกคนกลุ่มพี่พิมพ์ก็แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานการทดลอง
การให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ : พี่พิมพ์และเพื่อนๆหาใบไม้ที่คาดว่าจะมีแป้งมากๆ เช่นใบข้าว, ใบอ้อย ที่วิเคราะห์จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
และสร้างสรรค์การทดสอบ บันทึกผลทุกข้นตอนอย่างละเอียด

คุณลักษณะ :พี่พิมพ์มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลอุปกรณ์การทอดลองทำความสะอาดเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย และเก็บไว้ในตู้วิทยาศาสตร์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเรียบร้อย

การปลูกข้าว


ในการติดตามผลครั้งนี้ เด็กๆ พบปัญหาต่างๆ ในท่อปลูกข้าวของแต่ละคนมากมาย และแต่ละปัญหาล้วนนำมาสู่การเรียนรู้ ให้เด็กๆ ได้เผชิญปัญหานั้นๆ อย่างแท้จริง

พูดคุยกับเด็กๆ ในการสังเกตและติดตามผลในครั้งที่ 4 นี้ AAR
สะท้อนปัญหาที่พบ - แนวทางการแก้ไข
- ข้าวหลายๆ คนไม่แตกก่อ หรือของบางคนข้าวขึ้นไม่พร้อมกันและบางต้นขึ้นมาได้ระยะหนึ่งและใบเริ่มเปลี่ยนสี และสุดท้ายต้นข้าวแคะแกน 
- ข้าวขึ้นไม่ครบ 4 ต้น หรือขึ้นมากกว่า 4 ต้น เพราะบางคนตั้งใจปลูกเพื่อที่จะมาคัดเลือก 4 ต้นที่ดีที่สุดตอนสุดท้าย
- ดินในท่อปลูกข้าวบางคนน้ำเยอะเกินไป แต่ของบางคนปล่อยให้ดินแห้งสนิท ตามวิธีที่ตนเองค้นคว้ามาแต่เริ่มต้น

*ข้าวของเด็กๆ หลายคนขึ้นมาไม่ครบ 4 ต้น หลายคนแบ่งปันต้นข้าวให้เพื่อนๆ และช่วยแนะนำกันและกัน
เช่น เพื่อนๆ ก็สอบถามเพื่อนที่ปลูกแล้วข้าวแตกก่อก่อนใครๆ เช่น พี่ตุ๊กตา, พี่หลุยส์ .. ก้เล่าถึงวิธีการของตนเองว่าทำอย่างไร / เตรียมเมล็ดพันธุ์อย่างไร / ปรุงดินอย่างไร / เติมน้ำมาก-น้อย เท่าไร ฯลฯ

ทุกคนสามารถเรียนรู้ ความสำเร็จจากคนอื่น หรือเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับงานเราแล้วยังไม่สมบูรณ์ นำผลที่เกิดมาคิดแก้ปัญหาร่วมกัน / หาวิธีที่ทำให้ผลวิจัยเราสำเร็จ > ความภูมิใจของงานจากการแก้ปัญหาจะมอบให้เด็กๆ เอง..เมื่องานได้ดังเด็กๆ แต่ละคน "พอใจ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น