เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ตลอดระยะเวลา 1 เดือนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารเมนูต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Week
Input
Process
Output
Outcome11

21 – 25
ก.ค. 2557
โจทย์
เมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการถนอมในระยะเวลา 1 เดือน
Key  Question
นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำเนื้อสัตว์ของตนเองและเพื่อนในกลุ่มไปประกอบเป็นอาหารเมนูใดได้บ้าง
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ซึ่งผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ที่หลากหลาย
Brainstorm
- ระดมความคิดเกี่ยวกับเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ซึ่งผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ที่หลากหลาย
- ระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำรายการอาหาร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เนื้อสัตว์ที่ผ่านการถนอมในกระบวนการต่างๆ ในระยะเวลา 1 เดือน
- อุปกรณ์การทำอาหาร
- กล้องถ่ายทำรายการ
- คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมตัดต่อVegas
จันทร์
ชง : นักเรียนแต่ละคนนำเนื้อของตนเองมาให้เพื่อนร่วมสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากเนื้อที่นำมา(ทั้งของตนเองและเพื่อน)?”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนแต่ละคนมีวิธีการหมักเนื้อของตนเองอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ ขั้นตอนกระบวนการถนอมเนื้อสัตว์ของตนเองให้เพื่อนและคุณครูร่วมรับฟัง
อังคาร
ชง : แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำเนื้อสัตว์ของตนเองและเพื่อนในกลุ่มไปประกอบเป็นอาหารเมนูใดได้บ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเมนูอาหารของตนเอง พร้อมวิธีการนำเสนอเมนูอาหารในรูปแบบรายการ
- นักเรียนแต่ละร่วมพูดคุยวางแผนการทำงาน พร้อมแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม สำหรับกิจกรรมถ่ายทำอาหาร
พุธ
ใช้:  นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ตามเมนูที่แต่ละกลุ่มสนใจ พร้อมทั้งถ่ายทำรายการอาหารควบคู่ไปด้วย
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนออาหารที่ปรุง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้เพื่อนและคุณครูได้ร่วมชิม แล้วเสนอความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหารลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารและการประกอบการอาหารประเภทต่างๆ
ศุกร์
ใช้:  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการถ่ายทำรายการอาหาร ไปดำเนินการตัดต่อ เพื่อนำเสนอในครั้งต่อไป
เชื่อม:  นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- นำเสนอ ขั้นตอนกระบวนการถนอมเนื้อสัตว์ของตนเอง
- นำเสนอเมนูอาหารของตนเอง พร้อมวิธีการนำเสนอเมนูอาหารในรูปแบบรายการ
- ร่วมพูดคุยวางแผนการทำงาน พร้อมแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม สำหรับกิจกรรมถ่ายทำอาหาร
- เตรียมอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร ตามเมนูที่แต่ละกลุ่มสนใจ พร้อมทั้งถ่ายทำรายการอาหาร
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารและการประกอบการอาหารประเภทต่างๆ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำอาหารลงในสมุดเล่มเล็ก

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- คลิปตัดต่อรายการ
- เมนูอาหาร และStory Board รายการ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ตลอดระยะเวลา เดือนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารเมนูต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ซึ่งผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ที่หลากหลายและการถ่ายทำรายการอาหาร
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารในแบบต่างๆ
ทักษะการสื่อสาร

นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับกระบวนการถนอมอาหารแต่ละแบบ
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
 การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการออกแบบเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่แตกต่างของคนในกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้
-สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจด้านการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะการเรียนรู้
-สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของกรรมวิธีถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้อย่างหลากหลาย

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอเมนูอาหารผ่านกระบวนการถ่ายทำรายการได้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week 11
สิ่งที่สะท้อนว่า พี่หลุยส์ (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง   เมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการถนอมในระยะเวลา 1 เดือน

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของพี่หลุยส์
- ทักษะการวางแผน พี่หลุยส์และเพื่อนในกลุ่มร่วมกันวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ซึ่งผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ที่หลากหลายและการถ่ายทำรายการอาหาร แบ่งบทบาทหน้าที่การทำรายการอาหารจากเนื้อสัตว์ของเพื่อนๆ แต่ละคน
- ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ  พี่หลุยส์เสนอให้เพื่อนๆ ฟังเกี่ยวกับเมนูอาหารของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มพี่หลุยส์นำเสนอผ่านการเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการออกแบบเมนูอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่แตกต่างของคนใน
ทักษะการเรียนรู้ พี่หลุยส์สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจด้านการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการชวนคุณแม่หมักเนื้อต่อที่บ้าน(สอบถามคุณแม่พี่หลุยส์)
ทักษะการคิดวิเคราะห์ พี่หลุยส์สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของกรรมวิธีถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้อย่างหลากหลาย เมื่อคุณครูเข้าไปซักถามเกี่ยวกับกระบวนทำเมนูอาหารและขณะที่ถ่ายทำรายการคุณลักษณะ : พี่หลุยส์มีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าว ใส่ปุ๋ย ดูแลระดับของน้ำ ดูการปรุงดินเป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม และเตรียมอุปกรณ์มาร่วมประกอบอาหารกับเพื่อนๆ ตามกำหนด ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนรวม เก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อย


บันทึกหลังการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น