เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome5 – 6

9 – 20
มิ.ย. 2557
โจทย์
 ประเภทของสารอาหาร / วิธีการตรวจสอบสารอาหาร

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้าที่นักเรียนทานบ่อยที่สุด เป็นเมนูใด
- ในเมนูอาหารที่นักเรียนเลือกมีสารอาหารอะไรเป็นองค์ประกอบ
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
Mind Mapping
ประเภทของอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-                   - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- เมนูอาหารมื้อเช้า
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้าที่นักเรียนทานบ่อยที่สุด เป็นเมนูใด?
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เมนูอาหารมื้อเช้า
- นักเรียนแต่ละคนเลือกเมนูอาหารที่ตนเองทานบ่อยที่สุดคนละ เมนู พร้อบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
อังคาร
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในเมนูอาหารที่นักเรียนเลือกมีสารอาหารอะไรเป็นองค์ประกอบ?
เชื่อม นักเรียนแต่ละค้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน
ใช้: นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาร่วมวิเคราะห์ และสรุปเพื่อนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
พุธ
เชื่อม นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนและคุณครูร่วมตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารได้อย่างไร?
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสารอาหาร
-                   - นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร(สารอาหาร หมู่)
ศุกร์
-                   ใช้: นักเรียนแต่ละคนนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร
-                   เชื่อม ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหารประเภทต่างๆ
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหาร
-                   - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหาร(สารอาหาร หมู่)
-                   - นำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหารและวิธีการตรวจสอบสารอาหาร
ชิ้นงาน
Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับสารอาหารประเภทต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายประเภทขอสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้

ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
 การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารอาหารและการตรวจสอบสารอาหาร
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภทขอสารอาหารที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้

- สามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละประเภทได้

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นในรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิเช่น Mind Mapping, ชาร์ตความรู้, การ์ตูนช่อง ฯลฯ
 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week 6
แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 6 ของพี่ตุ๊กตา นักเรียนชั้น ม.1 
- โครงสร้างโมเลกุลสารประเภทคาร์โบไฮเดรต
- นิทานช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปสัปดาห์ของพี่ตุ๊กตา
- การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่คุณครูน้ำผึ้งมาอธิบายเกี่ยวกับเชลล์จากลักษณะต่างๆ เริ่มจากครูอธิบายลักษณะของตัวเห็บ เริ่มจากเชลล์จากใหญ่ไปหาเชลล์ที่ขนาดเล็กที่สุกของสิ่งมีชีวิต(คาร์ก) พี่ตุ๊กตาได้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลลงในสมุด เพื่อรวบรวมข้อมูลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามความเข้าใจของพี่ตุ๊กตา

- การนำเสนอข้อมูล : ระหว่างที่ครูเล่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ขณะที่ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดให้เด็กช่วยอธิบาย พี่ตุ๊กตาได้นำเสนอข้อมูลให้ครูน้ำผึ้งและเพื่อนๆ รับฟังข้อมูลพร้อมๆ กันไปด้วย ระหว่างการเรียนรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต 
- การวางแผนการทำงาน : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับกฎออกเตต (Octet rule) การเขียนโครงสร้างโมเลกุล พี่ตุ๊กตากับเพื่อนได้ออกแบบวิธีการเขียนโครงสร้างที่หลากหลายลงในสมุดทดคิด วางแผนการออกแบบรูปร่างตามรูปร่างลักษณะทางสูตรเคมีที่กำหนดมาให้
- การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล / การแก้ปัญหา : ครูน้ำผึ้งให้พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ทุกคน ทดลองต่อโครงสร้างโมเลกุลต่ามสูตรทางเคมีที่ครูกำหนดให้ โดยครูมอบดินน้ำมันให้คู่ละ 4 ก้อน ต่อเป็นรูปร่างโมเลกุลต่างๆ ระหว่างที่ทำการทดลองพี่ตุ๊กตาได้คิดวิเคราะห์ลักษณะของรูปร่างต่างๆ ของโมเลกุลที่กำหนดให้ ได้คิดวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการทดลองอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันกับเพื่อนๆ คิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย สอบถามความเข้าใจเพิ่มเติมจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ

 * พี่ตุ๊กตาได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวเนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกติดต่อกัน 2-3 วัน มีน้ำขังในท่อที่พี่ตุ๊กตาใช้ปลูกข้าว จากข้อมูลที่เคยหามาพบว่าข้าวที่แตกกอแล้ว เหมาะกับสภาพที่ท่อมีน้ำขังอยู่ แต่ข้าวของพี่ตุ๊กตาข้าวแตกกอแล้ว 3 ต้น ยังไม่แตกกออีก 1 ต้น ก็เลยแก้ปัญหาโดยการตักน้ำจากท่อออก ให้น้ำเหลือเพียงนิดเดียว เพื่อรอต้อข้าวอีก 1 ต้น แตกกอพร้องอีก 3 ต้นที่เหลือ
- การทำงานร่วมกัน : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนทำงานการทดลองร่วมกันกับเพื่อนๆ คุณครู
- การให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ชวนกันคุยการออกแบบโครงสร้างสูตรโมเลกุลประต่างๆ ที่ครูกำหนดให้ และสร้างสรรค์การทดลองผ่านคิดน้ำมัน บันทึกผลทุกขั้นตอนอย่างสร้างสรรค์ คิดวิธีการทดลองใหม่ๆ ในการออกแบบรูปร่างโมเลกุลตามกฎออกเตต และการออกแบบชิ้นงานผ่านการ์ตูนช่องอย่างสร้างสรรค์ พี่ตุ๊กตาเล่าเรื่องผ่านตัวละครถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เรียนมาในสัปดาห์นี้ทั้งหมดผ่านการ์ตูนช่องอย่างละเอียด โยงเข้าสู่ปฏิกิริยาทางเคมี


คุณลักษณะ : พี่ตุ๊กตามีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลดินน้ำมันที่นำมาใช้ในการทอดลอง ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ทดลองออกแบบโครงสร้างโมเลกุลตามกฎออกเตตเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย

image.jpeg

การปลูกข้าว
เด็กๆ พบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวทดลองในครั้งนี้มากมาย และแต่ละปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทายสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างมากครับ

AAR กับเด็กๆ ในครั้งนี้
- ข้าวเริ่มติดแล้ว แต่อยู่ๆ ข้าวใบก็เหลือและสุดท้ายรากเกิดอาการเน่า และสุดท้ายข้าวตาย แก้ปัญหาโดยไปปรึกษาเพื่อนแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม ขอข้าวที่เกินจากท่อเพื่อนๆ นำมาแบ่งปันกัน
- บางคนดินแห้ง มีมด แมลงเข้ามาในท่อทำให้ข้าวบางต้นตาย
- มีเจ้าหอมนิลเข้ามาวิ่งเล่นในท่อ เหยียบต้นข้าวตาย
- ข้าวต้นโตมากแล้วแต่ยังไม่แตกกอ แก้ปัญหาโดยค้นหาข้อมูล สอบถามผู้รู้ เอาวิธีการมาช่วยปรุงดินเพื่อให้ข้าวแตกกอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น