เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week3


เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและสามารถอธิบายนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของข้าวจาก เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด อย่างมีคุณภาพ

Week
Input
Process
Output
Outcome1 – 3

14 – 30
พ.ค. 2557
โจทย์
เพิ่มผลผลิตของข้าวจาก   4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด

Key  Question
นักเรียนแต่ละคนจะสามารถเพิ่มปริมาณเมล็ดข้าวจาก เมล็ด ให้เป็น 2000 เมล็ด ในพื้นที่ที่จำกัด ได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
 Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบความเหมาะสมของต้นข้าวที่จะเจริญเติบโตในท่อปูนซีเมนต์
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปรุงดินที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ร่วมถึงการเพาะต้นกล้าที่ดี
Brainstorms
ระดมความคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
ระดมความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบความเหมาะสมของต้นข้าวที่จะเจริญเติบโตในท่อปูนซีเมนต์
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการปรุงดินที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ร่วมถึงการเพาะต้นกล้าที่ดี
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ทุ่งนาของโรงเรียนฯ
- เมล็ดพันธุ์ข้าว
- คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
- ผู้รู้
- ท่อปูนซีเมนต์
- ดินสำหรับเพาะปลูก
จันทร์
ชง  ครูและนักเรียนร่วมกันเกี่ยวข้าวคนละประมาณ กำมือ จากแปลงนาหลังโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   “นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว
- ครูและนักเรียนนำร่วงข้าวที่ได้จากการเกี่ยวไปผึ่งแดดเพื่อกำจัดความชื้น
อังคาร
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพได้อย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีการคัดแยกประเภทของพันธุ์ข้าวได้อย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความเข้าใจของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอวิธีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองและคุณครูให้เพื่อนได้ร่วมรับฟัง
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและสายพันธุ์เดียวกัน อาทิเช่น การสังเกตลักษณะ(เปลือกและเมื่อแกะเปลือกแล้ว)สี ความยาวของเมล็ด ความสมบูรณ์
พุธ
ชง ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์(ท่อปูนซีเมนต์) คนละ ท่อ สำหรับปลูกข้าว เพื่อใช้ในการศึกษากระบวนการเจริญเติบโตของตนข้าว
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในท่อปูนซีเมนต์”(น้ำขัง)   / “นักเรียนคิดว่าน้ำที่ขังอยู่ในท่อปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติเป็น กรดหรือเบส และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างไร?”
เชื่อม นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำที่ขังอยู่ในท่อปูนซีเมนต์ที่มีผลต่อเจริญเติบโตของต้นข้าว
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ศุกร์
ชง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบความเป็น กรด-เบส ของน้ำที่ท่อปูนซีเมนต์ได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตกระดาษลิตมัสจากดอกอัญชัน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความเป็น กรด-เบส
- ครูและนักเรียนนำกระดาษลิตมัสที่ได้ไปตรวจสอบความเป็น กรด-เบส ของท่อปูนซีเมนต์(ตรวจสอบโดยการนำกระดาษลิตมัสจุ่มลงในน้ำปูนที่ขังอยู่ในท่อ)
- นักเรียนแต่ละคนสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของกระดาษลิตมัส พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง ครูให้โจทย์ “นักเรียนแต่ละคนจะสามารถเพิ่มปริมาณเมล็ดข้าวจาก เมล็ด ให้เป็น 2000 เมล็ด ในพื้นที่ที่จำกัด ได้อย่างไร?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีการปรุงดินและเพาะต้นกล้าที่มีคุณภาพเพื่อใช้สำหรับการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีได้อย่างไร?”
ภาระงาน
- เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว
- คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือดเมล็ดพันธุ์ข้าว และการคัดแยกประเภทขอเมล็ดพันธุ์ข้าว
- สืบค้นข้อมูลและผลิตกระดาษลิตมัส จากดอกอัญชัน
- สืบค้นข้อมูลและออกแบบการปรุงดินสำหรับการปลูกข้าว
- ปรุงดินตามสูตรที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมทั้งเพาะต้นกล้า
 ชิ้นงาน
- เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์จำนวน เมล็ด
- สูตรการปรุงดิน / ต้นกล้า
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- คัดเลือกต้นกล้าข้าวจำนวน ต้น และนำลงปลูกในดินที่เตรียมไว้
- บันทึกผลสรุปความเข้าใจ ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ อาทิเช่น Flow chart , เขียนบรรยายประกอบรูป ฯลฯ ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของข้าวจาก 4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด
-  การคัดเลือกและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
- การตรวจสอบความเหมาะสมของต้นข้าวที่จะเจริญเติบโตในท่อปูนซีเมนต์
- วิธีการปรุงดินที่มีคุณภาพและการเพาะต้นกล้าที่ใช้สำหรับเพาะปลูก


ทักษะ
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิถีดั่งเดิมของชาวนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพ
- สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสอบค่าความเป็น กรด-เบส ของท่อปูนซีเมนต์ ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวได้

ทักษะการเรียนรู้
- สามารถวิเคราะห์กระบวนการปรุงดินที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้

 คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆ ขั้นตอน ผ่านกระบวนการบันทึกและสร้างเป็นชิ้นงาน อาทิเช่น Flow chart , เขียนบรรยายประกอบรูป ฯลฯ
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บันทึกการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

1 ความคิดเห็น:

 1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์สินเหล็ก : เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์- เมล็ดผอม

  เด็ก ม.1 กับครูณีเก็บดอกอัญชันมาต้มแล้วจุ่มกระดาษเนื้อแข็ง : แทนกระดาษลิตมัส ทดสอบกรด-เบส ในท่อเตรียมปลูกข้าว 4 เมล็ด

  เด็กๆ ม.1 ทุกคนจะบันทึกความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการปลูกข้าวของแต่ละคน พบปัญหาอะไร / แก้ปัญหาอย่างไร / ค้นพบวิธีการใหม่ๆ อะไรบ้างระหว่างทดลองทำ ฯลฯ
  ส่ิงที่เด็กๆ บันทึก จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้ง 17 คน 17 สูตรการทดลอง
  - การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวสินเหล็กจากแปลงนา
  - เตรียมท่อปลูกข้าว
  - การตากข้าว
  - การนำเมล็ดข้าวไปทดลองเองดูก่อน
  - กระบวนการทดสอบกรด-เบส
  - การปรุงดินก่อนปลูก
  - สูตรปุ๋ยที่จะใช้ปลูก
  ฯลฯ

  เนื่องจากการปลูกข้าวในครั้งนี้เด็กๆ ต้องใช้ดินทุกคน ซึงดินที่ต้องใช้ปลูกในครั้งนี้อยู่ด้านหลังโรงเรียนฯ
  เด็กๆ ม.1 ทั้งผู้หญิง-ชาย ต้องนำรถไสไปขนดินที่บริเวณหลังโรงเรียนฯ 1 รถไส/ดิน 1 ท่อ (ต้องขนไปกลับ 17-19 เที่ยว)ซึ่งระยะทางและความชำรุดของรถไสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงความอดทน พยายามทำให้สำเร็จกับภาระกิจในครั้งนี้ครับ.

  หลังจากที่เด็กๆ แก้ปัญหาเกี่ยวกับท่อปูนซีเมนส์มีฤทธิ์เป็นเบส โดยการเติมน้ำแช่ไว้ ใส่จอก แหนแดง วัชพืช ผสมกับน้ำไว้ค้างคืน
  จากนั้นเด็กๆ หาวัสดุมาลงในท่อ เช่น พวกใบไม้แห้ง ฟาง ปุ๋ย เศษดินเผา - เพื่อรองพื้นของท่อ เพราะเด็กๆ วางแผนไว้ว่าดินแต่ละคนทั้ง 17 สูตร ที่จะลงในท่อต่างกันทั้งหมด
  ปริมาณการรองพื้น หรือความสูง-ต่ำของดินเด็กๆ ในท่อที่จะนดินำมาลงปลูกก็จะต่างกัน
  ชั้นดินที่เด็กๆ ออกแบบก็แตกต่างกัน
  ตัวอย่าง เช่น
  ดิน-พืช-ปุ๋ย-รองพื่น-ดินดำ....
  รองพื้น-ปุ๋ย-ดินดำ-ดิน....
  เป็นต้น..

  ตอบลบ